Bidrag till ridverksamhet (2024)

Barn- och ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Balansrapport, Resultatrapport

Ändamål
Bidraget utgör ett ekonomiskt stöd till förening som bedriver ridskoleverksamheten för att hålla deltagaravgiften på en rimlig nivå.

Utformning
Bidraget utbetalas med högst 500 kronor per termin och elev för ungdomar i åldern 4-25 år som deltar i organiserad ridskola i regi av ridförening inom Markaryds kommun.
Föreligger det mer än en förening som gör anspråk på bidraget beslutar kultur- och utbildningsutskottet om fördelningen. Bidraget är maximerat till 100 elever per termin och eleven ska vara medlem i ridföreningen.

Ansökan
Redovisning av underlag för bidraget ska ske senast den 20 maj för vårterminen och den 1
december för höstterminen. Redovisningen ska innehålla antal elever, ålder, fördelning flickor och pojkar, hur många gånger verksamheten pågått, under vilken tidsperiod samt ansvarig ledare. En förutsättning för att erhålla bidraget är att man söker såväl statligt som kommunalt aktivitetsbidrag för verksamheten.

Bidraget utbetalas senast en månad efter redovisning, dock tidigast 20 maj resp. 1 december.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in