Bidrag till lokalhållande föreningar (2024)

Bidrag till lokaler och anläggningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Balansrapport, Resultatrapport, Prislista

Ändamål
Bidraget skall utgöra ett stöd till de föreningar som tillhandahåller lokaler för olika samhälleliga aktiviteter typ föreningsmöte, kulturarrangemang och privata fester. Bidraget har som mål att täcka del av ett eventuellt driftsunderskott för fastigheten.

Grundregler
Bidrag lämnas till berörda föreningar under förutsättning att föreningen följer det kommunala uthyrningsreglementet samt nedanstående kriterier:
 • Föreningen förbinder sig att uthyra lokalerna till olika typer av intressenter, såsom:
  myndigheter, företag, privatpersoner och föreningar, detta oavsett aktivitet, föreningstillhörighet och ålder.
 • Föreningen skall vara medlem i någon av följande riksorganisationer: Bygdegårdarnas Riks-
  förbund, Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar.
 • Lokalerna skall kunna förhyras på så sätt att hyresgästen har tillgång till kök och porslin och själv svarar för matlagning, serveringspersonal, musik etc.
 • Föreningen skall tillämpa en fast taxa som föreningen själv fastställer. Denna skall delges kommunen årligen.Taxan tillämpas för samtliga förhyrare i kombination med det kommunala uthyrningsreglementet.
 • Föreningen har rätt att kräva hyra i förskott.
 • Vid eventuell tvist om hur det kommunala uthyrningsreglementet skall tolkas avgörs detta av kultur- och fritidschefen.
 • Föreningen förbinder sig att avsätta 10 % av beviljat bidrag i en renoverings- och underhållsfond.
 • Minst 25 000 kr/år i hyresintäkter för enstaka uthyrning inkl egna arrangemang. Om särskilda skäl föreligger kan, efter prövning av utbildnings- och kulturnämnden, bidrag utgå även om hyresintäkten tillfälligt inte uppgår till detta belopp.
Ansökan
Ansökan skall vara Kultur och fritid tillhanda senast den 30 september året före det ansökan avser.

Utformning
Det årliga anslaget i kommunens budget till lokalhållande föreningar fördelas enligt
följande:
 • 40 % av anslagna medel fördelas i förhållande till fastighetens storlek. Följande ytor får medräknas: Ytor som är disponibla för ”enstakauthyrning” inkl toaletter, foajé och kök. Ytor såsom källare, pannrum, kontorslokal och där det finns fasta hyresgäster får ej medräknas. Med fasta hyresgäster menas typ biblioteket i Strömsnäsbruk, hantverksbutiken i Vivljunga,klubb-lokal för Hinneryds IF samt lokal som privatperson eller företag hyr för egen del.
 • 55 % av anslagna medel fördelas i förhållande till de hyresintäkter och uthyrningar föreningen har. Här räknas intäkter för alla enstaka uthyrningar, förutom den
  berörda föreningens egna sammanträde. Intäkter för fasta hyresgäster får ej medräknas.
 • 5 % fördelas i förhållande till antal uthyrningar med 0-taxa. Dessa uthyrningar är endast politiska sammanträden.
 • Bidraget kan inte kombineras med annat kommunalt bidrag typ driftsbidrag, lokalhyresbidrag eller kulturbidrag i form av stöd till drift av fastighet.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in