Ledarutbildningsbidrag (2024)

Barn- och ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Intyg, Kvitto, Balansrapport, Resultatrapport

Ändamål
Bidrag utgår för utbildning av ledare till föreningens verksamhet.
Bidrag utgår till kurser och studiecirklar arrangerade av riks-, distrikts- eller lokal organisation.

Utformning
  • Bidrag utbetalas med den erlagda kursavgiften, dock högst 1 500 kronor per kurs och deltagare.
  • Bidrag kan även erhållas vid interna utbildningar i studiecirkelform. Bidraget utgår då i första hand till studiematerial.
  • Bidrag utgår med max 4 500 kronor/år och gäller endast de föreningar som bedriver ungdomsverksamhet och erhåller aktivitetsbidrag.
Anmärkning
Bidrag utgår ej för deltagande i specialkurs där deltagare har ekonomisk vinning av utbildningen.
Ansökan
Ansökan om bidrag skall vara Kultur och fritid tillhanda senast 2 månader efter avslutad kurs.
Bidraget betalas ut löpande under året, direkt efter beslut och redovisning från föreningarna.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in