Aktivitetsbidrag (2024)

Barn- och ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Drog- och likabehandlingspolicy, Balansrapport, Resultatrapport

Ändamål
Bidraget ska användas till ungdomsverksamheten i föreningen samt stimulera till ökade
aktiviteter för deltagare i åldern 4-25 år.

Drog- och likabehandlingspolicy
För att erhålla fullt aktivitetsbidrag fr o m 2009 ska föreningen ha antagit en drog- och
likabehandlingspolicy.
Förening som ej antagit en drog- och likabehandlingspolicy erhåller 50% av bidraget.

Anvisningar/regler
För att räknas som bidragsberättigad ska
 • sammankomsten vara ledarledd
 • sammankomsten vara planerad
 • sammankomsten pågå i minst 60 minuter
 • sammankomsten ha minst 3 deltagare i åldern 4-25 år utöver ledare
 • bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp
 • bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per gång
 • gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma tid
 • för att räknas som deltagare måste personen i fråga vara medlem i föreningen (dock är
  deltagare i ”prova-på”-aktiviteter i rekryteringssyfte bidragsberättigad)
 • en deltagare får endast räknas en gång per dag och förening
 • bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang eller studie-cirkelsammankomster och skolaktiviteter under skoltid
 • vid varje sammankomst ska ett närvarokort fyllas i
 • gruppledare ska fylla minst 13 år det kalenderår aktiviteten pågår
 • Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en
  förening avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas.
Bidrag
Bidraget utbetalas med 5 kronor/deltagare i sammankomsten samt med 10 sammankomst. När det gäller ledare eller deltagare inom handikappidrott finns ingen övre åldersgräns. Ramen för bidraget 2014 är 360 000 kronor. Blir kostnaden högre reduceras bidraget per sammankomst och deltagaraktivitet proportionerligt. Beräkningen utförs per årsbasis och gäller ansökan från 1/7 (hösten) till 30/6 (våren).

Ansökan
Ansökan sker digitalt till Riksidrottsförbundet för åldersgrupperna 7-25 år och ska innehålla
redovisning av genomförda sammankomster om deltagare fördelade på ålder och kön, Vi får sedan de uppgifterna från det statliga LOK-stödet och grundar det kommunala bidraget på de siffrorna.
För de föreningar som ej lämnar in ansökan till Riksidrottsförbundet eller har aktiviteter i åldern 4-6 år ska en ansökan lämnas in till Kultur och fritid.
Bidraget ska sökas hos Kultur och fritid vid två tillfällen varje år, senast den 25 augusti (för verksamhet som bedrivits 1 januari-30 juni) respektive den 25 februari (för verksamhet som bedrivits 1 juli-31 december).

Utbetalning för vårens aktiviteter sker omkring den 1 okober och för höstens aktiviteter omkring den 1 april.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 25 februari resp. 25 augusti).