Bidrag till studieförbund (2024)

Studieförbund


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Balansrapport, Resultatrapport

Syfte
Kommunens övergripande syfte med bidrag till fritt folkbildningsarbete är att främja och
fördjupa ett demokratiskt samhällsliv. I linje med detta syfte vill kommunen genom bidrag
till studieförbunden som folkbildningsorganisationer:
 • stimulera och stödja fritt och folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete
 • förbättra möjligheterna till fritt och frivilligt kunskapssökande och kunskapsutveckling
  i samarbete
 • stärka människors möjligheter att i samverkan påverka och förändra sina egna
  livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med sina ideal och värderingar
Grundförutsättningar
Bidrag ges som ett ramanslag till av folkbildningsrådet godkänt studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet i kommunen. Studieförbunden disponerar fritt över erhållet bidrag för att utveckla bidragsgrundande folkbildningsarbete. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet, bör bidraget omprövas.
För att bidrag skall utgå skall studieförbundet årligen till kommunen redovisa verksamhetsplan med utvärderingsplan och verksamhetsberättelse.

Bidrag utgår i två former:
 • grundbidag
 • volymbidrag
 • Grundbidrag
  Grundbidraget utgör 70 % av kommunens totala ram för bidragen till studieförbunden. Bidraget fördelas efter studieförbundens relativa andelar av föregående års totala bidragssumma.

  Volymbidrag
  Denna del av bidraget utgör 30 % av anslagna medel. Alla verksamhetsformer räknas in i det volymbaserade bidraget. Fördelningen av det volymrelaterade bidraget beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret.
  Volymberäkningen ansluter till Folkbildningsrådets modell för beräkning av verksamhetsrelaterat bidrag.

  Ansökan
  Ansökan skall på fastställd blankett vara Kultur och fritid tillhanda senaste den 30 april det år ansökan avser.

  Bidraget utbetalas senast en månad efter beslut.

  Ansökan


  Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in