Startbidrag (2024)


Ansökan kräver följande dokument: Stadgar, Drog- och likabehandlingspolicy, Konstituerande protokoll, Bevis riksorganisation

Ändamål
Bidraget avser att vara ett stöd till nybildad förenings uppstart.
Villkor
Sökande förening ska, för att kunna erhålla startbidrag, uppfylla villkoren under rubriken
”Allmänna bestämmelser” samt bifoga bevis på anslutning till riksorganisation.
Bidrag
Bidrag utgår med 2 000 kronor som ett engångsbelopp och utbetalas med 1 000 kronor
i anslutning till föreningsstarten och med resterande 1 000 kronor efter 1 års verksamhet
i samband med att aktivitetsbidrag erhålles.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR
KOMMUNALA FÖRENINGSBIDRAG

Bidragsberättigad ideell förening
• ska vara hemmahörande och verksam i Markaryds kommun
• ska vara ansluten till riksorganisation som erhåller årligt stöd från Ungdomsstyrelsen,
Riksidrottsförbundet, Folkbildningsrådet eller något statligt verk.
Förening som inte är ansluten till riksorganisation kan godkännas som bidragsberättigad
av utbildnings- och kulturnämnden om verksamheten bedöms som värdefull för
Markaryds kommun. Utbildnings- och kulturnämnden stödjer i första hand föreningar som
bedriver ungdomsverksamhet.
Villkor för bidrag
Föreningen ska:
• vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer
• ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga en årlig medlemsavgift.
Med medlem avses person som fyllt 4 år
• ha en vald styrelse och antagna stadgar
• ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns
• besvara kommunens skrivelser med begäran om information, enkätsvar och liknande
• tagit utdrag ur belastningsregister på alla barn- och ungdomsledare som fyllt 15 år och
som är ledare för barn och ungdomar upp till 18 år
Föreningen ska årligen insända följande handlingar:
• resultat- och balansräkning
• revisionsberättelse
• uppgifter till föreningsregistret med antal medlemmar.
Behandling av personuppgifter för barn- och ungdomsledare
Föreningar ska begära utdrag ur belastningsregistret för sina barn- och ungdomsledare för
att beviljas ekonomiskt stöd. Syftet med att begära utdrag ur belastningsregistret är en del i
det förebyggande arbetet för att skapa trygga föreningsmiljöer för barn och ungdomar.
• Gäller årlig ansökan om bidrag från 2021
• Alla barn- och ungdomsledare som fyllt 15 år behöver uppvisa utdrag ur
belastningsregistret till föreningen.
• Ledare som regelbundet leder aktiviteter för barn och ungdomar i föreningen behöver
uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Var tredje år ska föreningen uppdatera utdragen på
verksamma barn- och ungdomsledare.
• Vid läger och övernattningar omfattas även hjälpledare/föräldrar. Vid andra aktiviteter
där föräldrar deltar med sina barn tillsammans med ledare från föreningen behöver inte
utdrag göras på deltagande föräldrar.
• Om föreningen väljer att inte inhämta utdrag ur belastningsregistret för sina barn och
ungdomsledare så förlorar föreningen sin rätt till ekonomiskt stöd från Markaryds
kommun.
• Lika viktigt som registerutdraget är att föreningarna jobbar aktivt med sin värdegrund.
Det vill säga de värderingar och människosyn som ska genomsyra föreningen.
• I samband med den årliga bidragsansökan kommer den föreningsansvarige att få intyga
att föreningen begärt in utdrag ur belastningsregistret på sina ledare. Stickprovskontroller
kommer att genomföras av Kultur- och fritidsavdelningen varje år.

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in