Lokalhyresbidrag (2025)

Barn- och ungdomsföreningar


Ansökan kräver följande dokument: Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Balansrapport, Resultatrapport

Ändamål
Bidraget utgår till föreningar som hyr upp egna lokaler för regelbunden verksamhet. Lokalen skall vara godkänd av kultur- och fritidsenheten och användas minst 8 månader per år. Detta bidrag avser inte förhyrning av timtid.

Utformning
Bidrag utgår med 60 % av kostnader för hyra, el, vatten och försäkring. Max belopp 9 000,- kronor/år. Intäkt för fast hyresgäst skall avräknas hyreskostnaden. Bidraget utgår endast till föreningar som erhåller aktivitetsbidrag.

Ansökan
Ansökan om lokalhyresbidrag ska vara Kultur och fritid tillhanda senast den 30 april året före det ansökan avser.

Då organisation avser förhyra ny lokal eller byter från tidigare förhyrd lokal, skall samråd ske med Kultur och fritid för godkännande.

Bidraget utbetalas med 50% av godkända kostnader i april och 50% i september

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in